Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Algemene Bepalingen

1.1.Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de partijen en/of de bestemming van de goederen.

1.2.Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, zijn facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum per overschrijving op rekeningnummer (KBC: 731-0139505-91) van VMmedia. Niet betaling en iedere vertraging van betaling van een factuur op uiterste betaaldatum brengt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk in gebrekenstelling, een intrest op van 7% per maand alsook een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgelegd op 20%, met een minimum van 10 euro te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding,  van het verschuldigde bedrag van de factuur. Bij het voldoen van de betaling bezorgt VMmedia een factuur voldaan.

1.3.De bestelling start pas na ontvangst van het te betalen bedrag of na betaling van het eventueel te betalen voorschot zoals bepaald in de overeenkomst.

1.4.Op straffe van verval van recht, moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur geschieden. De klacht ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door VMmedia gedane offertes en met VMmedia gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Dendermonde, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van VMmedia.

1.5.Indien een klant een achterstand heeft wat betreft betalingen, mag VMmedia de overeenkomst beëindigen. De beëindiging verlost de klant echter niet van de openstaande saldo’s. Er kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden als de schuldenaar 6 maanden na de factuurdatum zijn schuld nog niet heeft ingelost.

1.6.Door het niet betalen van een factuur gedurende meer dan 14 dagen na haar vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar, onafgezien de toegestane betalingsvoorwaarden.

1.7.VMmedia heeft het recht om bestellingen/opdrachten te weigeren.

1.8. Artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing dat stelt dat de koper van rechtswege de eigendom van de koop verkrijgt ten aanzien van de verkoper zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet betaald is.

1.9. Onverminderd de geldigheid van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek erkennen partijen dat verjaring wordt gestuit door een ingebrekestelling van de schuldeiser, door middel van een aangetekende zending.

1.10. Volgens de wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 28 januari 2004 (BS 10 februari 2004) mogen ondernemingen wettelijk gebruik maken van elektronische facturen.

2. Diensten Algemeen

2.1.Folders, email-conversaties, telefonische en persoonlijke gesprekken worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor VMmedia.

2.2.Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen.

2.3.De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

2.4.In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering e.d.

2.5.De afbeeldingen, maten, gewichten en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, fax, webshop e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en verbinden VMmedia niet.

2.6.De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door VMmedia in de mate van het mogelijke nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een korting of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

2.7.Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst. Deze schriftelijke overeenkomst dient in tweevoud te worden opgesteld en bezorgt aan beide partijen via briefwisseling of email. VMmedia behoudt het recht de offerte- die niet bindend is- ongeldig te maken indien de klant de termijn van 30 dagen overschrijdt om een schriftelijke bindende overeenkomst te bezorgen aan VMmedia.

2.8.Alle door VMmedia ontworpen schetsen, grafische ontwerpen, voorstellen, animaties, presentaties, welke ook de gebruikte techniek wezen, blijven/zijn uitsluitende eigendom van VMmedia en mogen noch nagemaakt, noch vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst (al dan niet digitaal).

2.9.De opdrachtgever wordt verondersteld eigenaar of gerechtigde te zijn van alle logo’s, tekeningen, lettertypes, foto’s, teksten, muziek, enz… dewelke hij door VMmedia wil laten gebruiken, bewerken of aanpassen. Eventuele misbruiken en de hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig ten laste van de opdrachtgever.

2.10.De opdrachtgever wordt beschouwd op de hoogte te zijn van de wetgeving op copyrights. Alle aanvragen tot gebruik van eventueel copyrightbeschermd materiaal (SABAM of andere rechtsorganisaties) behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

2.11.VMmedia is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering, voortvloeiend uit veranderingen aangebracht door de opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht.

2.12.De gedeeltelijke benutting van de geleverde ontwerpen, heeft eveneens de aanvaarding van het geheel der geleverde ontwerpen tot gevolg.

2.13.Het goedkeuren van teksten of tekeningen ontslaat VMmedia van alle verantwoordelijkheid voor taalfouten, vergissingen, weglatingen en dergelijke.

2.14.VMmedia is niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht aan voorwerpen en documenten ons toevertrouwd. Voor wat kostbare oorspronkelijke stukken betreft moeten de eigenaars deze op hun kosten laten verzekeren. Alle goederen worden verzonden op risico van de opdrachtgever.

2.15.Niet betaling na aangetekend schrijven (aanmaning tot betaling) geeft VMmedia het recht de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken offline te halen ter bescherming van het recht op artistieke eigendom. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken wordt 1 week op voorhand aangekondigd door een digitaal schrijven.

2.16.VMmedia kan hierbij niet verantwoordelijk worden geacht voor technische problemen of technische faling die hierbij kunnen voorkomen. Offline halen van de gepubliceerde / online geplaatste / aangemaakte werken ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen.

2.17.VMmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van één of meerdere diensten in zoverre het hier om het risicogebied en/of de invloedsfeer van de telecomaanbieder, IT-serviceprovider of de stroomverzorgingsinstelling handelt. VMmedia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de aard van de data die via het internet beschikbaar en/of bereikbaar zijn.

2.18.De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan VMmedia en zal – indien dit leidt tot vertraging of extra kosten –VMmedia opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.

2.19.Indien VMmedia van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.

3. Webdesign

3.1. De website wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende een acceptatieperiode van 21 dagen zal de website door de opdrachtgever worden getest.

3.2. De acceptatieperiode voor websites bestaat uit:

 1. een testperiode, waarin opdrachtgever de website zal testen; gevolgd door
 2. een herstelperiode waarin VMmedia eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
 3. een testperiode, waarin opdrachtgever de website opnieuw zal testen. 4. dit tot zolang de website in de gevraagde versie staat.

VMmedia kan hierbij beslissen in samenspraak met de opdrachtgever om een extra opleg te betalen voor het bijwerken van de site, ingeval dit een grote opdracht is.

3.3. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. VMmedia zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.

3.4. De website wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk aan VMmedia heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.

3.5. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.

3.6. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan)

3.7.Auteursrecht en gebruiksrechten website:

 1. VMmedia en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de VMmedia gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van de website.
 2. Het is opdrachtgever – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VMmedia– niet toegestaan de website aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. VMmedia zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 3. Het is VMmedia toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. VMmedia heeft hiertoe een stilgezwegen toestemming van opdrachtgever. Indien opdrachtgever alsnog niet akkoord zou zijn met dit gebruik, kan dit schriftelijk gemeld worden alvorens het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst.

4. Grafisch Ontwerp

4.1. VMmedia rekent 120 euro – exclusief BTW 21% – per logo aan als forfaitaire kost, los van het aantal gepresteerde uren door VMmedia. Zelfs indien de klant na een voorlopig ontwerp niet tevreden is en geen verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren zal deze kost aangerekend worden. Indien de klant niet tevreden is met het voorlopig ontwerp en verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren door VMmedia, dan komt de kost van het aantal werkuren voor de aanpassingen bovenop het forfaitaire bedrag van 120 euro – exclusief BTW 21% -.

4.2.Bij ander grafisch ontwerp dan logo’s rekent VMmedia werkuren aan vanaf de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst. Dit betekent dat ook voorontwerpen van folders e.d. zullen aangerekend worden. Zelfs indien de klant na een voorlopig ontwerp niet tevreden is en geen verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren zal deze kost aangerekend worden. Indien de klant niet tevreden is met het voorlopig ontwerp en verdere aanpassingen wilt laten doorvoeren door VMmedia, dan komt de kost van het aantal werkuren voor de aanpassingen bovenop de reeds gepresteerde werkuren.

4.3. Auteursrecht en gebruiksrechten logo’s en ander grafisch ontwerp zoals folders, posters, flyers etc:

 1. VMmedia en opdrachtgever doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de VMmedia gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van het grafisch ontwerp. Het accepteren dient schriftelijk gemeld te worden aan VMmedia.
 2. Het is opdrachtgever – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VMmedia– niet toegestaan het logo aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. VMmedia zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 3. Het is VMmedia toegestaan het logo te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. VMmedia heeft hiertoe een stilgezwegen toestemming van opdrachtgever. Indien opdrachtgever alsnog niet akkoord zou zijn met dit gebruik, kan dit schriftelijk gemeld worden alvorens het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst.

5. Hosting

5.1. Accounts worden NIET stilzwijgend verlengd. Klanten krijgen hiervan eerst een melding. Indien deze niet via schriftelijke weg tijdig opgezegd worden is de klant gebonden voor de kosten van de verlenging in te staan.

5.2. Opzeggingen dienen minstens 30 dagen voor verlenging van de account te gebeuren door middel van een mail naar: info@VMmedia.be This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5.3. De klant erkent dat door de natuur van de aangeboden dienst de dienstverlening kan onderbroken worden door diverse redenen ander dan kwaad opzet door VMmedia en dat schade veroorzaakt door onderbreking van de diensten moeilijk aantoonbaar is en een ingecalculeerd risico ten laste van de klant is. De klant erkent dat VMmedia niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de tijdelijke onderbreking van de diensten. VMmedia zal echter pogen een volledige continuïteit van de diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking herstellen.

5.4. De klant is ertoe gehouden elke wijziging van zijn klantgegevens onmiddellijk te melden aan VMmedia.

5.5. Verdere veiligheidsbepalingen zijn: De klant is volledig verantwoordelijk voor het eventueel misbruik van zijn account ook al werd het misbruik veroorzaakt door een kennis, familielid, gast of werknemer.

5.6. Reglementering hosting:

–         De gebruiker moet stappen ondernemen opdat zijn account niet onrechtmatig door derden gebruikt kan worden. Bovendien mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te omzeilen, noch om op illegale wijze toegang te krijgen tot een andere netwerk of een andere server.

–         Uw password is de sleutel tot de account, de klant is gediend deze te gebruiken op een veilige en verantwoorde manier.

–         Het delen van de account met derden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Ingeval van problemen en inbreuken op onze algemene voorwaarden zal de klant verantwoordelijk gesteld worden.

–         Pogingen tot het achterhalen van paswoorden van andere gebruikers is niet toegestaan en geeft aanleiding tot een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

–         De klant dient – bovenop onze server side veiligheidsmaatregelen – zelf voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen.

–         Het gebruik van password, crack tools en netwerk probing tools is uitdrukkelijk verboden.

–         De klant mag geen andere diensten, servers of netwerken (Denial Of Service Aanvallen) overbelasten. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot “flooding”, pogingen om andere systemen te overbelasten en pogingen tot het ‘crashen’ van onze en externe server systemen.

–         Klanten die misbruik maken van onze systemen en faciliteiten kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Ook zullen wij volledige samenwerking verlenen aan gerechtelijke instanties indien door de acties van de klant andere partijen geschaad zijn op grond van verdenking van de klant.

–         Onze hostingaccounts delen systeembronnen. Overmatig gebruik of misbruik van deze gedeelde systeembronnen door de klant kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van andere klanten. Dergelijke misbruik en overmatig gebruik kan resulteren in het beëindigen van de overeenkomst.

–         Het is niet toegelaten excessief veel systeembronnen te gebruiken. Dit omvat CPU tijd, geheugen, schijfruimte en sessies. Wij hebben het recht om het gebruik van deze bronnen te limiteren en zullen de klant aansporen een niet-gedeelde omgeving te kiezen voor de activiteiten.

5.7.VMmedia biedt hostingdiensten aan, waaronder wordt verstaan:

 1. Het ter beschikking stellen van een hostingaccount met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. VMmedia stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. VMmedia zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer in de gaten houden. Indien deze (schuifruimte en/of dataverkeer) overschreden wordt zonder tijdig te upgraden, wordt de account tijdelijk offline gehaald. VMmedia verwittigt schriftelijk met een vraag tot upgrading volgens de op de site geldende prijzen. Bij upgrading wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. Indien de klant niet schriftelijk toestemt binnen een periode van 10 dagen op de vraag tot upgrading, blijft voorgaande overeenkomst van kracht met zelfde voorwaarden. VMmedia plaatst de account terug online ten laatste na het verstrijken van 1 maand.
 2. Het leveren van gebruiksondersteuning.

6. Domeinnaamregistratie

6.1.VMmedia zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen registreren.

6.2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hostingdiensten door een andere hostingprovider overgenomen worden, zal VMmedia alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hostingprovider.

7. Verplichtingen afnemer hosting

7.1. Afnemer zal door het gebruik van de hostingdienst van VMmedia geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

–         de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

–         geen kinderporno openbaar maken of verspreiden;

–         geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;

–         geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;

–         niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;

–         niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

–         zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;

–         verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is VMmedia bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hostingdienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van VMmedia uit voortvloeit. Zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij VMmedia;

–         zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waar de ontvanger zich niet voor heeft aangemeld en/of waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij VMmedia;

–         geen virussen verspreiden; niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van VMmedia wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het op zodanige wijze versturen van mail dat dit door ontvangers wordt gezien als spam, waardoor servers van VMmedia op een blacklist belanden;

–         het uploaden en/of uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die bovengemiddeld veel servercapaciteit in beslag nemen of onveilig zijn waardoor bijvoorbeeld deze scripts door onbevoegde derden kunnen worden misbruikt voor het sturen van spam of uploaden van bestanden;

–         ervoor zorg dragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.

7.2. Indien afnemer, naar het oordeel van VMmedia, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd de algemene voorwaarden of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van VMmedia, is VMmedia gerechtigd met onmiddellijke ingang van alle diensten aangeboden door VMmedia te blokkeren, zonder dat VMmedia tot enige schadevergoeding gehouden is.

7.3. De VMmedia-diensten omvatten hosting, domeinnamen, grafisch ontwerp, webdesign en printings.

7.4. Het is afnemer toegestaan de diensten van VMmedia ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen VMmedia en afnemer. Indien VMmedia onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is VMmedia gerechtigd de aangeboden diensten van de afnemer te blokkeren.

7.5. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VMmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan VMmedia worden verstrekt.

8. Klachten en meldingen

Al wie vermoed dat één van onze klanten in gaat tegen de bovenvermelde bepalingen kan contact met ons opnemen en zijn klacht deponeren op info@vmmedia.be.

Of per post:

VMmedia
Duivenkeetstraat 17
9280 Lebbeke
Belgium

E info@vmmedia.be

Tel. Jonas: +32 (0) 474 78 44 87

Indien mogelijk omvat de klacht:

– IP adres van de bron van het misbruik.
– Tijdstip van het vermoede misbruik.
– Bewijs van het misbruik.
– E-mails met volledige headers en log bestanden.

Na het deponeren van de klacht kunnen wij:

– De klant schriftelijk op de hoogte brengen.
– Tijdelijk opschorten van de gebruikersaccount.
– Definitief opschorten van de gebruikersaccount.
– De klant factureren voor de geleden schade.
– Legale stappen ondernemen om schadeloosstelling van de gedupeerde te bekomen.